PRIVACY

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

 

SC Caravabi Helena SRL trateaza confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal cu foarte mare seriozitate, aceasta fiind foarte importanta pentru noi.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării site-ului www.ingridvlasovshop.com

 

1.Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă vizitati si va creati cont pe site-ul www.ingridvlasovshop.com,  vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea site-ului.

 

2. De ce preluam si prelucram datele dumneavoastra

Dacă sunteți client al www.ingridvlasovshop.com, prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

-pentru desfășurarea relației contractuale dintre dumneavoastră şi SC Caravabi Helena SRL, respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea produsului comandat şi facturarea comenzii plasate pe Site

-pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă SC Caravabi Helena SRL în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.

- pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă - e-mail - de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de SC Caravabi Helena SRL, prin intermediul Site-ului.

 

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare de la momentul creării contului, sau ulterior creării contului, la secțiunea Informațiile contului meu. Pentru dezabonarea de la primirea unor astfel de comunicări comerciale ne puteți trimite un email la info@ingridvlasovshop.com, in care sa ne specificati acest lucru.

 

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

-în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe Site.

-pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.

 

3. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina SC Caravabi Helena SRL.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de noi pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 

4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, SC Caravabi Helena SRL poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri (de exemplu furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, doar în următoarele cazuri:

-pentru administrarea Site-ului;

-pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

-pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

-pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

-atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

5.Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

-dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către SC Caravabi Helena SRL, conform celor descrise în prezentul document;

-dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea SC Caravabi Helena SRL cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

-dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea,

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: info@ingridvlasovshop.com

 

 

 

PRIVACY POLICY

SC Caravabi Helena SRL treats the confidentiality of your personal data with the utmost seriousness, this being very important for us.

This document is intended to inform you about the processing of your personal data in the context of using the site www.ingridvlasovshop.com

 

1.Categories of personal data processed

If you visit and create an account at www.ingridvlasovshop.com, we will process your personal data, such as first and last name, telephone, e-mail address, billing address, in the context of placing an order through of the site or in any other way resulting from the use of the site.

2. Why we keep and process your data

If you are a customer of www.ingridvlasovshop.com, we will processes your personal data as follows:

-for the development of the contractual relationship between you and SC Caravabi Helena SRL, respectively for taking over, validating, shipping the ordered product and invoicing the order placed on the Site

-for the fulfillment of the legal obligations incumbent on SC Caravabi Helena SRL in the context of the services provided through the Site, including the obligations in fiscal matters, as well as in archiving.

- for marketing activities, respectively for the transmission, through the means of distance communication - e-mail -  of commercial communications regarding the products and services offered by SC Caravabi Helena SRL, through the Site.

You can express your consent to the processing of data for this purpose by checking the appropriate box at the time of account creation, or after account creation, in the My Account Information section. To unsubscribe from receiving such commercial communications, you can send us an email to info@ingridvlasovshop.com, specifying this.

Providing your data for this purpose is voluntary. Refusal to provide consent for the processing of your data for this purpose will hold no obligation on your part.

-in order to perform various analyzes, reports on the operation of the Site, the creation of consumer preference profiles, mainly in order to improve the experience offered on the Site.

-to resolve complaints, grievances and to monitor traffic and improve your experience on www.ingridvlasovshop.com

 

3. The duration for which we process your data

We will process your personal data as long as necessary to achieve the processing purposes mentioned above.

If you are a customer, we will process your data for the duration of the contractual relations and subsequently in accordance with the legal obligations incumbent on SC Caravabi Helena SRL

If you withdraw your consent for the processing of data for marketing purposes, we will stop processing your personal data for this purpose, without affecting the processing carried out by us based on the consent expressed by you before its withdrawal.

 

4. Disclosure of personal data

In order to fulfill the processing purposes, we may disclose your data to partners (eg IT service providers), or to central / local public authorities, in the following exemplary cases listed:

-for the administration of the Site;

-to maintain, personalize and improve the Site and the services provided through it;

-for performing data analysis, testing and research, monitoring usage and activity trends, developing security features and user authentication;

-for the transmission of commercial marketing communications, under the conditions and limits provided by law;

-when the disclosure of personal data is provided by law, etc.

 

5. Your rights

Under the conditions provided for by the legislation on the processing of personal data, as data subjects, you have the following rights:

-the right to information, respectively the right to receive details regarding the processing activities performed by SC Caravabi Helena SRL, as described in this document;

-the right of access to data, respectively the right to obtain confirmation from SC Caravabi Helena SRL regarding the processing of personal data, as well as details regarding the processing activities such as the way in which the data are processed, the purpose for which the processing is done, the recipients or categories of recipients of the data, etc .;

- the right to delete data, without undue delay, ("right to be forgotten"), if one of the following reasons applies:

they are no longer necessary for the purposes for which they were collected or processed;

if the consent is withdrawn and there is no other legal basis for the processing;

if the data subject objects to the processing and there are no legitimate reasons prevailing;

if personal data have been processed illegally;

if personal data must be deleted in order to comply with a legal obligation;

personal data have been collected in connection with the provision of information society services under Union or national law under the control of the controller.

the right to restrict processing to the extent that:

the person disputes the accuracy of the data, for a period that allows us to verify the correctness of the data;

the processing is illegal and the data subject opposes the deletion of personal data, instead requesting the restriction of their use;

the controller no longer needs the personal data for the purpose of processing, but the data subject requests them for a finding,

 

For any further questions regarding the way in which personal data are processed and to exercise your rights mentioned above, please contact the email address: info@ingridvlasovshop.com